úterý 14. července, 23:04 Svátek má Jindřich
Profil
Není fotka
Vyhledávání
 
 
Co se kde šustne
 
Zajímavé foto


Navigace: Náboženství
hodnocení: 5.00
Aktuální kategorie: help   Vše > Ostatní a volné téma > Náboženství
Diskutujte! vše o náboženstvích
 
 
 
 
Autor: Majka
Status: moderátor
www.majkaj.webg..
Výsledné hodnocení: 5

Křesťanství

Datum: 17.11.2007 13:18
 
Pro zajímavost a pro uchování tohoto odkazu jsem založila tohle téma, i když to není jen o křesťanství rozhodně stojí za shlédnutí. Udělejte si ale 2 hodiny času a vydržte až do konce.
[video.google.com]
 

Komentáře a názory

 
  Stránky: 12 | další
  Aktuální stránka: 1 z 2
 • Autor: Kashika
  Status:

  Re: Křesťanství

  Datum: 17.11.2007 22:11
  Hodnocení fotografie "Křesťanství": 5
  Hodnocení kategorie "Náboženství": 5
   

  Udělalas dobře. Aspoň to nezapadne.

  Po zhlédnutí tohohle díla jsem si dneska tak nějak víc všímala "dne" a zjistila jsem, že na tom něco bude - myslím na tom "ovládnutí" - přestože je 17. listopadu, tudíž je snad normální, aby dění z Václaváku bylo ve zprávách jako PRVNÍ, dali dopředu kdeco, a kdesi závěrem informovali o pár lidech.

  Koukala jsem i na ČT24 - dohromady nic.

  Dostaly snad televize befelem, aby to moc nerozviřovaly?

  Jsem paranoidní?

  Hmmm, je pravda, že jsem si dneska nevzala kreténky, ale asi ani s nima by se mi něco nezdálo v pořádku.

  Dneska to bylo fakt - dej lidem hry (o chlebu pomlčím), aby drželi hubu.

   
 • Autor: Reklama

  Re: Křesťanství

   
   
 • Autor: Majka
  Status: moderátor
  www.majkaj.webg..

  Re: Křesťanství

  Datum: 17.11.2007 22:36
   
  Každopádně ti naši politici jsou naprostí břídilové, musejí se ještě hodně učit.
   
 • Autor: marketa_t
  Status: nováček

  Re: Křesťanství

  Datum: 19.11.2007 20:05
   

  Křesťanství

  (z pohledu křesťanského- biblického!)

  Jednou z nejvznešenějších a přitom nejslavnějších pravd zjevených v Bibli je pravda o tom, že Ježíš Kristus přijde po druhé, aby dokončil velké dílo vykoupení.

  Učení o druhém příchodu je vlastně základní myšlenkou Písma svatého. Ode dne, kdy první lidé se žalem odešli z ráje, čekají věřící na příchod Zaslíbeného, jenž zlomí moc škůdce a uvede je znovu do ztraceného ráje.

  Původní křesťanská církev byla tvořena obrácenými židy, kteří byli následovníky Ježíše Krista.

  Původní křesťané přijímali čisté biblické evangelium tak, jak jej učil sám Ježíš. Raná křesťanská církev, byla však krutě pronásledována pohanským Římem. Ale i přes toto pronásledování, trvající více než 200 let, Boží církev stále rostla. Zásadní změnu uskutečnil císař Konstantin ve 4. století našeho letopočtu. Přijal křesťanství jako oficiální státní náboženství římské říše. Tím sice skončilo pronásledování, ale do církve přišlo veliké množství neobrácených lidí se svými pohanskými zvyky a pověrami, kterých se stále drželi. Místo pronásledování přišla světská sláva a moc, místo biblického principu oddělení církve došlo k jejich splynutí. Církev začali ovládat či ovlivňovat lidé, pro něž nebyla nejvyšší prioritou služba Pánu Ježíši Kristu. Dokonce došlo ke změně desatera Božích přikázání! Jaké to byly změny?

  Na prvním místě došlo ke změně dne odpočinku ustanoveného samým Bohem- soboty. Toto čtvrté přikázání zaznamenané ve 2. Mojžíšově 20.kapitole zní: ,,Pomni na den sobotní, abys jej světil. Šest dní pracovati budeš a dělati všeliké dílo své. Ale dne sedmého odpočinutí jest Hospodina Boha tvého. Nebudeš dělat žádného díla ty, ani syn tvůj i dcera tvá, služebník tvůj i děvka tvá, hovado tvé i příchozí, kterýž je v branách tvých. Nebo v šesti dnech učinil Hospodin nebe a zeni, moře a všecko co v nich je, a odpočinul dne sedmého, protož požehnal Hospodin dne sobotního, a posvětil ho.“ Od první knihy Bible, Genesis, až po poslední knihu Zjevení Jana není žádných pochyb o tom, který den Bůh ustanovil pro společenství se svým lidem. V pohanském Římě se však uctíval jako den odpočinku, takzvaný den slunce, či neděle. Na koncilu v Laodiceji v roce 364 byl vydán první nedělní náboženský zákon, který ustanovil, že by křesťané měli světit neděli a ,,pokud je to možné, neměli by v tento den pracovat. Neměli by být nečinní v sobotu, ale v tento den by měli pracovat.“ Svěcené neděle bylo tak nejdříve lidskou úvahou, pak záměrem, pak doporučením a nakonec rozkazem, který měli všichni křesťané uposlechnout. Traduje se, že křesťané světí neděli proto, že v první den týdne vstal Kristus z mrtvých a bohoslužbou v neděli si tuto událost připomínají. Je však skutečností, že ani jeden pisatel Nového zákona, ani jeden pisatel druhého a třetího století našeho letopočtu nikdy necitoval Krista ani žádný jiný biblický text, který by vybízel ke svěcení neděle, namísto soboty. Ježíš jasně řekl, jak je psáno v 5. kapitole Matoušova evangelia, že dokud nepomine nebe a země, nezmění se jediné písmenko, ani jediná čárka u Jeho věčně platného zákona. Dalším problémem pohanství bylo uctívání předmětů, soch a obrazů. Druhé přikázání z desatera praví: ,,Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách v podzemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět, ani tomu sloužit…“ Toto přikázání, které jasně zapovídalo uctívání lidských výtvorů, bylo z desatera lidmi vypuštěno. Uctívání soch, obrazů a rytin je samo o sobě nelogické. Když tedy církev odstranila 2. přikázání, objevil se problém: jedno přikázání do deseti scházelo. Řešení se našlo. Desáté bylo rozděleno na dvě. Takto tedy vzniklo katolické desatero, které není a ani nemůže být Božím desaterem. Je to opět záležitost logického uvažování. Pouze zákonodárce může vydávat a měnit zákony a není pochyb, že tímto zákonodárcem je výhradně Bůh.

  V knize starozákonního proroka Daniela, 7. kapitole, se nachází proroctví, jehož součástí je i tato Bohem předpověděná a člověkem uskutečněná snaha o změnu desatera: ,,Bude mluvit proti Nejvyššímu a bude hubit svaté nejvyššího. Bude se snažit změnit doby a zákon.“

  To však nebyly jediné odchylky od učení Bible. V pohanství se uctívalo mnoho různých bohů, a bylo je potřeba nějak nahradit. Proto se přišlo s uctíváním svatých. Od toho už byl jenom krůček k dalšímu pohanskému učení o nesmrtelnosti duše. Rovněž toto nebiblické učení, které je ve svém důsledku nebezpečným popíráním Božího milosrdenství, se tak dostalo do učení církve. Satan se všemi těmito podvody a lstmi snaží svádět lidi na scestí, odvádět je od Boha- jediného zdroje života a pravdy v konečném důsledku tak ublížit a jednak Bohu, jenž za hříšné lidstvo položil svůj život, a jednak i lidem, kteří tím, že podléhají satanovým svodům, mohou sami sebe uvést do záhuby.

  Dalším trikem, jak si udržovat nadvládu nad lidským svědomím, bylo učení o věčném utrpení v pekle a s tím spojený systém prodeje odpustků. Učení Bible a Boží nepodmíněná láska a milost jsou i v tomto případě v rozporu s těmito bludy. Všechna tato nesprávná učení včetně dalších původně pohanských nauk a svodů postupně zdomácněly ve středověké církvi a staly se tradicí až do dnešních dnů. Tyto nešťastné lidské zásahy do Božího díla, žel nejednou setřely punc toho dobrého, co římskokatolická církev vykonala, především však znevážily konání jednotlivých věřících. Ani v nejmenším, však nepochybuji o tom, že mnoho upřímných římskokatolických věřících nejrůznějšího postavení sloužilo a slouží Bohu, jak nejlépe uměli a umí v souladu se svým poznáním a přesvědčením. Prostým lidem nebyla Bible po celá staletí vůbec k dispozici, kromě originální verze existovalo pouze málo překladů, jako například jako latinská Vulgáta. Tento stav se začal měnit až mnohem později. Přišli reformátoři- Jan Viklef v Anglii, Jan Hus v českých zemích, Martin Luther v Německu, Jan Kalvín ve Francii a mnozí další, aby položili základy křesťanské reformace. Byl vynalezen knihtisk a Bible začala být překládána do národních jazyků. Lidé začali pod nánosem pověr a tradic znovu objevovat zapomenuté biblické pravdy v jejich původní kráse. Reformace pokračovala dál, jednotliví reformátoři přinášeli další a další pravdy Božího slova tak, jak jim je Bůh ve svém milosrdenství dával poznávat. Za veliké požehnání pro reformaci Boží církve lze považovat povolání a službu Boží prorokyně a Američanky Ellen Whiteové, která žila v letech 1827- 1915 a působila zejména v USA, Austrálii a Evropě. Jejím prostřednictvím Bůh sdělil mnohá napomenutí a rady svým následovníkům, aby se mohli správně orientovat a připravit se tak, na slavný příchod Ježíše Krista. Jejím posláním bylo vyvyšovat Pána Boha a Jeho Slovo. Všechny její spisy vedou čtenáře k touze odevzdat se cele Bohu a více poznat Bibli.

  Dnešní člověk má jednu úžasnou výhodu, na druhé straně je však i značně znevýhodněn. Výhoda spočívá v možnosti mít aktuální a časem prověřené informace z Božího slova. A naopak – znevýhodněn je člověk v tom, že obrovská záplava všudypřítomných falešných informací a bludů mu znesnadňuje možnost nalézt správnou cestu.

   
 • Autor: anny
  Status: expert

  Re: Křesťanství

  Datum: 26.08.2009 14:22
   

  Já teda neznášam,takéto siahodlhé prekopírované príspevky. Markéto,to nedokážeš zformulovať vlastný názor?

   
 • Autor: lostris
  Status: expert

  Re: Křesťanství

  Datum: 26.08.2009 17:36
   

  nic proti vyznání,ale toto mě odradilo už rozsahem. thumbs up

   
 • Autor: SPIKE
  Status: expert

  Re: Křesťanství

  Datum: 26.08.2009 18:44
   

  Taky mám podobný názor, ať si každý vyznává, co chce, pokud s tím neobtěžuje jiné. A tohle fakt číst nemíním. Pochybuji, že bych se dozvěděla něco zajímavého. Největší myšlenky jsou stručné a jasné, nepotřebují nic zbytečně okecávat. Takže Markéto, pokud nám tady chceš něco zajímavého sdělit, zkus to napsat na 2-3 řádky. Věra

   
 • Autor: iriska
  Status: expert

  Re: Křesťanství

  Datum: 27.08.2009 08:08
   

  Věrko souhlasím s Tebou. Já zase tvrdím, že náboženství nikdy nepřineslo pro lidi nic dobrého.

   
 • Autor: SPIKE
  Status: expert

  Re: Křesťanství

  Datum: 27.08.2009 10:34
   

  Něco dobrého možná jo, ale toho hodně zlého bylo určitě víc. V každém případě to je manipulování s lidmi. Ono je to jako se vším - když se to fanaticky přežene a hlavně když se toho chytnou "vyčůránci", aby z toho měli prospěch hlavně pro sebe, tak je po vznešených cílech a myšlenkách veta. Věra

   
 • Autor: iriska
  Status: expert

  Re: Křesťanství

  Datum: 27.08.2009 10:39
   

  přesně tak zase souhlasím

   
 • Autor: Neregistrovaný uživatel:
  Marek

  Re: Křesťanství

  Datum: 14.11.2009 18:41
   

  Já si myslím, že toho křesťanství přineslo mnohem víc pozitivního než negativního. Jako příklad může být např. vzdělání. Jinak pokud máte na mysli něco konkrétně negativního od církve, tak asi souhlasím s názorem, že i v církvi jsou jenom lidé a tudíž i tito lidé chybují. Ale na druhou stranu je zase spousta věcí, za které je církev obviňována a za které "nemůže". To je třeba španělská inkvizice, která vlastně vznikla ne jako církevní instituce, ale jako instituce závislá na státu, takže s církví aspoň z počátku to nemá co společného.

  Jinak si rozhodně myslim že morální hodnoty, které hlásá křesťanství stojí za to, i když to lidem připadalo vždycky těžký, už od biblických počátků. Kdyby všichni lidé praktikovali křesťanské ideály, tak by byl svět lepší.

   
 • Autor: anny
  Status: expert

  Re: Křesťanství

  Datum: 14.11.2009 19:40
   

  fakt ? Naozaj si myslíš,že kresťanstvo zaručí,aby boli k sebe ľudia lepší? No ,to by ale napríklad zločinnosť v štátoch,kde je vysoké percento veriacích mala byť výrazne nižšia než u nás. Lenže ono to tak nie.

  A tvoj argument s inkvizíciou tiež pokulháva,lebo jej nezávislosť na církvi bola (i v začiatkoch) čiste formálna. Církev bola dosť chytrá na to,aby špivanú prácu nechala odviesť iných a sama zastala "čistá".

  Netvrdím,že medzi kresťanmi nie sú sebaobetavý idealistický altruisti,ale církev ,ako inštitúcia taká rozhodne nie je.

   
 • Autor: lostris
  Status: expert

  Re: Křesťanství

  Datum: 20.11.2009 08:52
   

  anny, mluvíš mi z duše. Marku, ano mám na mysli něco konkrétního, všechny války ve jménu boha např. / do těch asi vojáky v kterékoli době nezblbli mlíkaři nebo prodavači housek na krámě / a pokud jsem se dobře dívala na dokumenty o II. sv. válce, kdo že to žehná Hitlerovým armádám?confused smiley Není ten chlap v šatech náhodou papež? Promiň, nejsem křesťan, ale něco mi říká, že to asi není státní úředník, nebo se pletu?winking smiley

   
 • Autor: Neregistrovaný uživatel:
  filas

  Re: Křesťanství

  Datum: 06.12.2009 21:04
   

  Ahoj,mas pravdu...ale musime brat v uvahu to,ze lide pouzivaji slova: Ve jmenu Boha!!Nemam rad kdyz se rika ze kdyby byl Buh,tak vsechny tyhle svetovy katastrofy,valky nedopusti.Jenze kdyz se koukneme do Bible tak se docteme ze Buh dal lidem svobodnou vuli...to lide rozpoutavaji valky atd.Nechci tady nikoho presvedcovat o tom ze muj nazor je pravda,jenom se koukejme na veci z obou stran smiling smileySorry ze je to tak dlouhy;-)

   
 • Autor: Keria
  Status: expert

  Re: Křesťanství

  Datum: 17.12.2009 08:17
   
  Hm...aj takto moze vyzerat "rozprava" s Bohom eye rolling smiley
  [url]
  [/url]
   
  Upraveno 1 krát. Naposledy upravil Keria (17.12.2009 08:17)
   
Stránky:  12 | další komentáře>>
 
 
Podobné příspěvky
Diskuze: Dětský-web Jak zabavit děti? Pohádky před spaním
 

Dobrý den,chtěl bych vám představit web určený pro děti www.detsky-web.cz web je nezávadný nenajdete tam žádné závadné hry, ale naleznete zde spoustu

Autor: detskyweb - 08.02.2009 10:42
Rubrika: Záliby a volný čas - Komentářů: 2

Ahoj všem, mám doma dva malé raubíře 6 a 8 let a rozhodně nechci aby trávili volný čas u hraní pc her...máte někdo zajímavý tip, jak se s nimi zabavi

Autor: marcelab - 28.11.2011 21:33
Rubrika: Školáci - Komentářů: 45

Zdravím všechny maminky, moc ráda bych vám poslala moje pohádky, které načítám z toho důvodu, že jsem jako dítě mívala moc ráda pohádky před spaním. C

Autor: PavlaHr - 06.08.2016 18:39
Rubrika: Maminky - Komentářů: 0
Galerie: Hradní hodiny...   
  Hradní hodiny...
Autor: LadaB - 01.09.2007 21:19
Rubrika: Domovní krása - Komentářů: 8
  
Adresář: http://www.mastibe-hotel.cz   
 

***** Hotel pro psy a kočky MASTIBE ***** psí hotel Hotel pro psy, kočky a jiná drobná zvířata v krásném a klidném prostředí nedaleko Pardubic. Pro v

Autor: mjaris - 13.12.2008 10:18
Rubrika: Domácí mazlíčci - Komentářů: 0
  
Upozornění
Bohužel, do tohoto fóra mohou přispívat pouze přihlášení návštěvníci. přihlášení

Nejste registrovaní?
zaregistrujte se! Nezabere vám to víc jak 20 sekund a získáte množství výhod! registrace
 
 
 
Zajímavé foto
Zajímavé diskuze
Barbra a Daniel

adoptivní děti WEEKu
 
 
 
Příspěvky v diskuzi vyjadřují názory jednotlivých diskutujících. Redakce serveru nemůže ovlivnit jejich obsah.
Provoz diskuze se řídí Pravidly zasílání příspěvků na serveru Week.cz.RSS vše - RSS vše - Diskuze - RSS - Náboženství (Diskuze)

Přidej na Seznam    
 
(c) 2006-14 Week.cz | Kontakt - Podmínky užívání - Nápověda
 
Tento server používá software Phorum.